Algemene voorwaarden


AVG en Algemene voorwaarden

UW Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel uit de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundig consult’
 • de kosten van het consult.

 

Algemene voorwaarden

Algemene (betalings)voorwaarden “De Relaxoloog” BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut te Boxtel.

 

Naam Natuurgeneeskundig Therapeut: VAMJ van Kan

BATC beroepsaansluitnummer: 02175

Klacht- en Tuchtrechtnummer: 1411.1767

AGB zorgverlenersnummer: 90100077

AGB praktijkcode: 90059690

 

Begripsbepaling:

In deze algemene (betalings)voorwaarden wordt onder behandeling verstaan het verrichten van werkzaamheden en het voeren van gesprekken en/of levering van de daartoe behorende benodigdheden. Onder opdrachtnemer wordt verstaan “De Relaxoloog” BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut en onder cliënt degene die bij de opdrachtnemer in behandeling/afspraak heeft gemaakt voor behandeling, of diens wettelijke vertegenwoordiger. Onder “intake” wordt verstaan een eerste afspraak waarbij door de opdrachtnemer de algemene gegevens worden geïnventariseerd evenals een eerste inventarisatie van de hulpvraag ten behoeve van het vast stellen van het vervolgtraject.

 

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten/afspraken, die cliënt of degenen die ten behoeve van de cliënt opdrachten met de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut sluiten, zowel mondeling als schriftelijk.
 • De cliënt dient op tijd voor de gemaakte afspraak aanwezig te zijn. Indien een cliënt verhinderd mocht zijn, dan wel om een andere reden zijn afspraak niet kan nakomen, zal de cliënt dit tenminste 24 uur van tevoren aan de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut bekend maken. Bij het niet nakomen van de afspraak of bij annulering korter dan 24 uur voor de afspraak, is de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut gerechtigd het geldende tarief ( zie tarieven) in rekening te brengen. Indien een cliënt te laat voor een afspraak verschijnt, houdt dit in dat de tijd die de cliënt te laat verschijnt ingekort zal worden op de afgesproken behandeltijd. De daarop volgende cliënten hebben recht op de volle behandeltijd.
 • Onder een behandelsessie wordt verstaan de maximaal afgesproken minuten voor de feitelijke behandeling van de cliënt door de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut bij een individueel consult. Voor een behandeling wordt het tarief conform het “tarievenoverzicht” in rekening gebracht. Dit tarievenoverzicht treft u aan op de website www.relaxoloog.nl en hangt zichtbaar in de praktijk van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut. Het staat de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut vrij de tarieven op ieder moment aan te passen. In voorkomende gevallen zullen de nieuwe tarieven op de website van de praktijk worden gepubliceerd en op de zichtbare tarievenlijst in de praktijk worden aangepast.
 • De behandeling dient vooraf (of namens) de cliënt ten kantore van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut contant of met PIN betaald te worden. Betaling van een factuur achteraf dient binnen 7 dagen na dagtekening van de declaratie te geschieden, ofwel door bijschrijving van het bedrag op de rekening van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zoals op de factuur vermeld, ofwel contant ten kantore van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut. Het staat de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut vrij om met de cliënt of hem die namens de cliënt optreedt een incassomachtiging overeen te komen. De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal in dat geval minimaal 7 dagen na dagtekening van de declaratie de incasso uitvoeren. Indien de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut haar factuur in herinnering brengt, is zij gerechtigd 10 euro voor administratiekosten in rekening te brengen. Tevens staat het de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut vrij om vanaf de 9e dag na factuurdatum aan de cliënt of hem die namens de cliënt de opdracht heeft verstrekt een wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de complete voldoening van de vordering. Indien de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut genoodzaakt is haar factuur aan een rechtskundige uit handen te geven doordat de cliënt niet aan zijn verplichtingen voldoet, is de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut gerechtigd de incasseringskosten aan de cliënt door te berekenen. Onder deze kosten vallen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Mocht de cliënt met de betaling van enige vordering jegens de BATC NatuurgeneeskundigTtherapeut in gebreke blijven, dan heeft de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut het recht verdere uitvoering van de behandeling op te schorten tot op het moment dat de vordering is voldaan.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor beslissingen van welke instantie dan ook, waaronder uitdrukkelijk begrepen beslissingen van zorgverzekeraars, waardoor bijvoorbeeld de overeengekomen consulten niet, of slechts gedeeltelijk, voor vergoeding in aanmerking komen. De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut adviseert de cliënt dan ook bij voorbaat om het voorgenomen behandeltraject en de van toepassing zijnde vergoeding met de zorgverzekeraar af te stemmen.
 • De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger is zelf verantwoordelijk voor het informeren van andere (wettelijke) belanghebbenden. In geval van intake-, evaluatie-, of andere vormen van gesprekken met betrekking tot de behandeling van minderjarigen is tevens de verantwoordelijkheid van de opdrachtgevende vertegenwoordiger om de overige (wettelijke) belanghebbenden te informeren. Op voorhand geeft u de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut toestemming om (de) verwijzende instantie(s) te informeren over de voortgang of uitkomsten van de behandelingen.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving.
 • De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheid te hebben.
 • Beëindiging van de behandeling kan ten alle tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien de hulpvrager tegen het advies in van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut een verklaring ondertekenen waarin men te kennen geeft dat men tegen het advies van De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau.
 • Door verschijning op de afspraak ten behoeve van de intake, verklaart de cliënt kennis te hebben genomen van de deze Algemene (betalings)voorwaarden en het “tarievenoverzicht” en deze begrepen te hebben.